Thỏa thuận người sử dụng
dịch vụ PAYDI

Thỏa thuận người sử dụng
dịch vụ PAYDI

Thỏa thuận Người Sử Dụng (còn gọi tắt là “Thỏa Thuận”) này được hiểu là sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng (còn được gọi là “Bạn”) và Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam (được gọi tắt là “PAYDI”), được áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch Vụ PAYDI.

Các dẫn chiếu liên quan đến Thỏa Thuận, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Phí, các qui định khác có liên quan được hiểu là Thỏa Thuận này, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Biểu Phí và các qui định khác có liên quan do PAYDI ban hành.

Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Thỏa Thuận này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do PAYDI ban hành.

“Người Sử Dụng” trong Thỏa Thuận này là những tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch Vụ PAYDI, dù theo phương thức trực tiếp hay gián tiếp trong suốt tiến trình kinh doanh thương mại.

Thỏa Thuận này là một văn bản quan trọng mà Bạn cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa Thuận khi sử dụng Dịch Vụ PAYDI. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi Bạn sử dụng Dịch Vụ PAYDI có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa Thuận và các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của PAYDI, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách Quyền Riêng Tư, Biểu phí, Chính sách giải quyết khiếu nại của PAYDI.

PAYDI có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa Thuận được điều chỉnh trên website của PAYDI và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch Vụ PAYDI. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những qui định trọng yếu của Thỏa Thuận sẽ được PAYDI thông báo 15 (mười lăm) ngày trước khi áp dụng hiệu lực. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các qui định của pháp luật khi sử dụng Dịch vụ PAYDI, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những qui định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.


1. DỊCH VỤ PAYDI

Dịch Vụ PAYDI (còn được gọi tắt là “Dịch Vụ”) gồm các dịch vụ cung cấp các hoạt động hỗ trợ Bạn thanh toán, nhận thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ phát sinh từ các giao dịch giữa Nhà Cung Cấp (Người Bán) và Khách hàng (Người Mua), bao gồm:

• Thanh toán hóa đơn

• Dịch vụ qua thiết bị POS

• Mua bán trực tuyến – Thanh toán trực tuyến

• Đăng ký chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng

Hỗ trợ mua trước trả sau (BNPL)Các dịch vụ khác.

PAYDI là một đơn vị độc lập với Người Sử Dụng, nói cách khác, PAYDI không phải là đại lý hay đơn vị nhận ủy quyền từ Người Sử Dụng. PAYDI cũng không kiểm soát hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được thanh toán thông qua Dịch Vụ PAYDI.

Khi sử dụng Dịch Vụ PAYDI, Bạn cần lưu ý những rủi ro đã được thể hiện chi tiết tại các tiểu mục liên quan trong Thỏa Thuận này, như: (i) Số tiền đã được thanh toán vào tài khoản của Bạn sau đó có thể sẽ bị hoàn chuyển (trả lại), ví dụ như trong các trường hợp bồi hoàn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, khiếu nại hoặc các trường hợp giao dịch vô hiệu khác. Nói cách khác, trong trường hợp Bạn là người bán, số tiền Bạn nhận được có thể bị hoàn trả lại cho người thanh toán, hoặc có thể bị phong tỏa thu giữ kể cả khi hàng hóa dịch vụ đã được cung cấp; (ii) Số dư trong Ví Điện Tử của Bạn có thể phải đáp ứng các mức giới hạn tối thiểu theo qui định của PAYDI; (iii) Chúng tôi có thể đóng, phong tỏa, tạm khóa Ví Điện Tử hoặc giới hạn quyền truy cập của Bạn vào Ví Điện Tử hoặc Dịch Vụ (theo qui định của PAYDI hoặc của Cơ quan có thẩm quyền) trong trường hợp Bạn vi phạm Thỏa Thuận này và/hoặc bất kỳ qui định nào khác của PAYDI mà Bạn đã tham gia vào.


2
. GIỚI HẠN GIAO DỊCH, CẢNH BÁO GIAO DỊCH

Để hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật, PAYDI có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh (kể cả sử dụng các biện pháp phong tỏa/tạm khóa Ví Điện Tử, tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện) đối với các trường hợp mà theo đánh giá của PAYDI rằng có tính chất bất thường, phức tạp.

Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Người Sử Dụng thông qua Dịch Vụ PAYDI không rõ ràng hoặc không tương xứng với thu nhập dựa trên cảnh báo của Ngân hàng. Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực hiện giữa nhiều tài khoản điện tử khác nhau của cùng một chủ tài khoản tại các khu vực địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do PAYDI nhận định không bình thường và cần có sự giám sát chặt chẽ.

3. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Để mở, duy trì và sử dụng Dịch Vụ PAYDI Bạn phải cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân chính xác cho PAYDI theo qui định và hướng dẫn cụ thể. Thông Tin Người Sử Dụng là thông tin để xác định một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân tổ chức đó (tên, ngày/tháng/năm sinh, thời điểm thành lập, CCCD/CMND, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp), thông tin liên lạc (điện thoại di động, địa chỉ email), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông chi tiết cần thiết khác. Chi tiết Thông Tin Người Sử Dụng cần được kê khai theo biểu mẫu hướng dẫn cụ thể của PAYDI.

4. TÍNH CHUẨN XÁC CỦA THÔNG TIN

PAYDI lưu ý rằng thông tin của Bạn cung cấp là cần thiết để Bạn có thể truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch Vụ PAYDI, là cơ sở bắt buộc để PAYDI kiểm tra/xác thực thông tin đăng ký sử dụng Dịch Vụ và xử lý dữ liệu. Do đó, Bạn phải cam kết bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp cho PAYDI, kịp thời cập nhật ngay khi có thay đổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4.1. Thông tin định danh

Các giấy tờ là cơ sở pháp lý để Bạn kê khai theo thông tin định danh cần được cung cấp bản scan (scan từ bản chính) cho PAYDI theo đúng thời gian cam kết qui định.

4.2. Tài khoản ngân hàng

Bạn phải khai báo một tài khoản ngân hàng tương ứng cho dịch vụ mà Bạn đăng ký sử dụng. Bạn cần lưu ý rằng, bất kỳ thời điểm nào, PAYDI có quyền tạm khóa/đóng dịch vụ khi phát hiện bất kỳ nội dung không chính xác liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng mà Bạn đã khai báo.

4.3. Thông tin liên lạc

Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin liên lạc khác còn giá trị sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp nhận thông tin từ PAYDI. Bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc của Bạn bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn của PAYDI.

Trừ khi nhận được thông báo của Bạn, PAYDI sẽ tiếp tục cung cấp Dịch Vụ PAYDI qua các địa chỉ mà Khách hàng đã đăng ký. Mọi liên lạc của PAYDI qua các thông tin liên lạc sau cùng của Bạn đã đăng ký với PAYDI sẽ được mặc định là đã gửi đến Bạn, bất kể việc Bạn có thực sự nhận được hay không, cũng như PAYDI không thừa nhận việc Bạn viện dẫn các lý do thông tin liên lạc đã cung cấp không chính xác, hết hạn sử dụng, bị khóa, hay bất kỳ lý do nào khác khiến Bạn không thể nhận được liên lạc từ PAYDI. Nếu thông tin của PAYDI bị trả lại do địa chỉ liên lạc mà Bạn cung cấp không có giá trị sử dụng, Dịch vụ PAYDI của Bạn vì thế sẽ không được phép hoạt động, và Bạn không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi PAYDI nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

Bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tin nhắn từ PAYDI gửi đến Bạn, và đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho PAYDI trong các trường hợp thông tin hoặc tin nhắn trên bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền.

5. VAI TRÒ, QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi đăng ký và tham gia sử dụng Dịch Vụ PAYDI, Bạn cam kết và đảm bảo thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm sau:

5.1. Việc sử dụng Dịch Vụ PAYDI phải tuân thủ các qui định của PAYDI và của pháp luật.

5.2. Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán phù hợp trong nhóm Dịch Vụ PAYDI do PAYDI cung cấp.

5.3. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của PAYDI, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp, không được sử dụng Dịch Vụ PAYDI cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

5.4. Cung cấp tất cả thông tin mà PAYDI yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ; nội dung thông tin phải kịp thời cập nhật thay đổi đầy đủ, chính xác, trung thực, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở tại PAYDI trong các giao dịch thanh toán; chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng Dịch Vụ PAYDI do lỗi của mình.

5.5. Bạn phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các yếu tố định danh khác mà PAYDI cung cấp. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của bên thứ ba đó.

5.6. Bạn phải thông báo ngay cho PAYDI để kịp thời xử lý khi tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ; đồng thời Bạn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác trước khi PAYDI đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp (giới hạn quyền truy cập, v.v…).

5.7. Trừ khi đã thông báo cho PAYDI về việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ theo đúng qui định tại Thỏa Thuận này và đã nhận được xác nhân việc chấm dứt từ PAYDI, Bạn thừa nhận rằng, đối với bất cứ hành động truy cập nào vào Dịch Vụ, nếu PAYDI kiểm tra thấy đúng, đủ mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác theo quy định thì mặc nhiên coi đó là ý chí của Bạn, cho dù sau đó phát hiện việc truy cập thông tin này được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.

5.8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà Bạn cung cấp hoặc các hoạt động của Bạn có liên quan đến Dịch Vụ PAYDI.

5.9. Đồng ý và thừa nhận việc thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ thông tin liên quan của PAYDI liên quan đến Người Sử Dụng theo các qui định của Thỏa Thuận này và Chính sách Quyền Riêng Tư.

5.10. Hoàn trả hoặc phối hợp với PAYDI hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do PAYDI chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của PAYDI).

5.11. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của PAYDI, tự bảo mật thông tin, giao dịch do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh do việc rò rỉ, thất thoát thông tin này.

5.12. Thông báo kịp thời cho PAYDI khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch thanh toán hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng.

5.13. Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc khi sử dụng Dịch Vụ PAYDI, Bạn đã đồng ý cho phép PAYDI được gửi thư điện tử, tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi đến số điện thoại Bạn cung cấp để:

• Thông báo biến động số dư tài khoản trong trường hợp Bạn đăng ký sử dụng.

• Thông báo OTP (mật khẩu giao dịch điện tử).

• Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá Dịch Vụ PAYDI; thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi.

Thông báo khác phục vụ cho việc cung ứng Dịch Vụ PAYDI đến Bạn.

Số tiền thuộc trách nhiệm hoàn trả, bồi thường từ Bạn cho Người Mua sẽ chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm thanh toán số tiền này. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) tại thời điểm phát sinh lãi suất chậm thanh toán.

6.7 Khi nhận được thông báo của PAYDI về giao dịch Thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra và phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện Dịch vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết; đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu giao hàng có chữ ký Người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển, v.v… để sử dụng trong trường hợp xảy ra khiếu nại.

6.8. Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ Người Mua nhưng sau đó bị Người Mua khiếu nại rằng Bạn không thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc theo cam kết của Bạn thì khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo quy định về giải quyết khiếu nại của PAYDI.

6.9. Bạn sẽ bồi thường cho PAYDI và tránh cho PAYDI không bị tổn hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, kiện cáo hoặc tố tụng của người Mua trong phạm vi các tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm này xuất phát từ hoạt động cung ứng hàng hóa/dịch vụ của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, từ các trách nhiệm và cam kết nêu tại Thỏa Thuận này.

6.10. KHÔNG sử dụng hoặc lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ PAYDI vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chịu sự giám sát của PAYDI đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến được thanh toán thông qua Dịch Vụ PAYDI, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm (nếu có).

6.11. Tuân thủ những quy định liên quan khác được PAYDI áp dụng cho Người Bán khi thực hiện thanh toán qua Dịch Vụ PAYDI.

6.12. Các trách nhiệm, cam kết khác theo qui định tại các hợp đồng hợp tác cụ thể.

6.13. Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho PAYDI khi vi phạm các trách nhiệm qui định tại Thỏa Thuận này.

7. QUYỀN CỦA PAYDI

7.1. PAYDI được tự động cấn trừ số tiền báo có của Bạn trong trường hợp:

• để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của PAYDI và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý và cung ứng Dịch Vụ PAYDI theo qui định;

• để thanh toán các khoản phí khác theo Biểu phí của PAYDI;

• thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan phải thanh toán;

• để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng theo qui định của pháp luật và qui định của PAYDI;

• khi phát hiện đã chuyển nhằm tiền vào tài khoản của Bạn; hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng Dịch vụ hoặc khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của khách hàng;

• chuyển trả người thanh toán, chuyển nộp cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật, hoặc xử lý theo qui định của nội bộ PAYDI đối với khoản tiền không người nhận, nếu Bạn không chứng minh được quyền Sở hữu hợp pháp của Bạn đối với khoản tiền đó trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thông báo của PAYDI;

• để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Bạn và PAYDI.

7.2. Từ chối các lệnh thanh toán của Bạn trong các trường hợp:

•Bạn không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dịch vụ, hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Bạn và PAYDI và/hoặc bên thứ ba có liên quan;

• khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm qui định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

7.3. Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng dịch vụ khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho PAYDI.

7.4. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp các quy định của pháp luật.

7.5. PAYDI không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người Sử Dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của PAYDI.

7.6. PAYDI không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người Sử Dụng phải chịu phát sinh từ hoặc do:

• việc sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ cung ứng của những người được Người sử Dụng ủy quyền; hoặc

• việc Người Sử Dụng để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác mà PAYDI cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ cung ứng; hoặc

• bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn, hoặc Người Sử Dụng không nhận được tin nhắn; hoặc

• tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của tin nhắn được gửi cho Người Sử Dụng; hoặc

• việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Người Sử Dụng đã đăng ký; hoặc

• sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch Vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của PAYDI, bao gồm những không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet; lối gián đoạn do nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ; hoặc

• bất cứ trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tài như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất, các sự kiện xã hội như: biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), các hoạt động của các Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền.

7.7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Đơn vị chấp nhận thanh toánh (Merchant) với PAYDI không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA PAYDI

8.1. Thực hiện lệnh thanh toán của Merchant sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.

8.2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng phù hợp qui định và thỏa thuận giữa PAYDI và Người Sử Dụng; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại Dịch Vụ, phương tiện thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầu giao dịch của Người Sử Dụng.

8.3. Tuân thủ quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền.

8.4. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng Dịch Vụ PAYDI; hướng dẫn, thông báo công khai đề Người Sử Dụng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.

Thỏa Thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ PAYDI, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thường lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp hoặc bất đồng đó sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian tòa án chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của Thỏa Thuận. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu theo phán quyết của Tòa án.