Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Dũng

Chủ Tịch HĐQT
Tổng Giám đốc PAYDI

Bà Trần Thị Bích Loan

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ PAYDI
Giám đốc Bankmart

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ PAYDI

Ông Nguyễn Xuân Dũng

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám đốc PAYDI

Bà Trần Thị Bích Loan

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Phó TGĐ PAYDI
Giám đốc Bankmart

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Phó TGĐ PAYDI

“Chúng ta là những nhà lãnh đạo sẵn lòng đón nhận thay đổi. PAYDI là nơi tạo dựng môi trường khuyến khích sáng tạo và thích ứng, nơi thanh toán không tiền mặt được coi là một cơ hội phát triển và phá vỡ giới hạn.”

Trần Thị Bích Loan - Phó TGĐ PAYDI