khác

Chính sách quyền riêng tư
đối với dịch vụ PAYDI

1. Các quyền riêng tư của Người Sử Dụng Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm mô tả các quyền riêng tư của Người Sử Dụng (hay còn gọi là “Bạn”) liên quan đến việc PAYDI thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn. Thông […]

Thỏa thuận người sử dụng
dịch vụ PAYDI

Thỏa thuận Người Sử Dụng (còn gọi tắt là “Thỏa Thuận”) này được hiểu là sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng (còn được gọi là “Bạn”) và Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam (được gọi tắt là “PAYDI”), được áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch Vụ PAYDI. Các dẫn chiếu liên […]