Hi. How can
we help?

Hi. How can we help?

Trải nghiệm người dùng

Trải nghiệm người dùng đối với thiết bị

Tính năng/ quy trình

Xem thêm

Troubleshooting

Xem thêm Ẩn bớt

Giao dịch lỗi

Can't find what you need?

Can't find
what you need?

Trong mọi trường hợp cần hỗ trợ nhanh, Doanh nghiệp/ Cửa hàng vui lòng liên hệ theo thứ tự ưu tiên sau:

1/ Gọi cho nhân viên PAYDI đặc cách chăm sóc, theo số điện thoại và tên được dán mỗi thiết bị SmartPOS.

2/ Tổng đài: